Aktuality

Eva Nemčovská

starostka obce Rykynčice

P o z v á n k a   

V zmysle  § 12 zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rykynčice, ktoré sa bude konať

14. decembra 2018 (piatok)  o 17:00  hod.

v budove OcÚ v hornej časti obce

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. VZN O dani z nehnuteľností
 4. Príkaz na vykonanie inventarizácie
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

V Rykynčiciach 10.12.2018

Eva Nemčovská

  starostka obce

____________________________________________________________________________________________________________

Voľba hlavného kontrolóra 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice

I. VYHLASUJE

V zmysle §18a zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania a podmienky voľby hlavného kontrolóra obce Rykynčice.

Voľba sa uskutoční dňa 14.1.2019 v priestoroch Obecného úradu v Rykynčiciach.

II. URČUJE

1. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra

a) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

b) ďalšie podmienky:

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy

- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

- reprezentatívne vystupovanie

- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)

- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

- flexibilnosť

2. Náležitosti písomnej prihlášky

- osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón)

- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- štruktúrovaný profesijný životopis

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke, označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ zašlú na adresu Obecný úrad Rykynčice, 962 55 Rykynčice 60 najneskôr do 31.12.2018, t.j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na Obecný úrad v Rykynčiciach, alebo dátum doručenia podľa pošty.

3. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 16.1.2019.

4. Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na úväzok: 0,15

III. SCHVAĽUJE

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra

1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra

- verejným hlasovaním

2. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Rykynčice. Obecné zastupiteľstvo otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 7.1.2019. Uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky bude Obecným úradom v Rykynčiciach zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred konaním voľby.

3. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v Rykynčiciach v časovom rozsahu maximálne 5 minút, kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

4. Po prezentácii všetkých kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu za každého kandidáta postupne. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

IV. UKLADÁ OBECNÉMU ÚRADU

1. Zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote.

2. Zabezpečiť zverejnenie Výsledkov voľby hlavného kontrolóra obce Rykynčice na úradnej tabuli a webovom sídle obce.

V Rykynčiach dňa 3.12.2018

                                                                                                        Eva Nemčovská

                                                                                                         starostka obce

____________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka

V súlade s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rykynčice, ktoré sa uskutoční dňa

3.12.2018 so začiatkom o 17:00 hodine

v budove bývalej MŠ v Dolných Rykynčiciach

Program

 1. Úvod
 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce prevzatie insignií a prevzatie     vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 5. Zloženiu sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania
 2. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 3. Určenie platu starostu obce
 4. Diskusia
 5. Záver

___________________________________________________________________________________________________________

Oznam

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v okrese Krupina prevádzkujeme dopravnú zdravotnú službu Krupinčan, zameranú na prepravu pacientov za účelom absolvovania lekárskych úkonov, hospitalizácií, kúpeľnej liečby i návratov po ich absolvovaní. Služba je v súčasnej dobe určená pre pacientov-samoplatcov, ktorí sú schopní samostatného pohybu, alebo pohybu s asistenciou, a sú schopní prepravy v bežnom vozidle bez nutnosti ležadla. Preprava sa realizuje na vozidle Renault Kadjar, je dostupná podľa potreby pacienta, na základe objednávky.

Pacientov prepravujeme na výkon vyššie spomínaných úkonov v rámci celej SR. Ceny za prepravu sú účtované dvoma spôsobmi - buď sadzbou za 1km jazdy vo výške 0,49€, alebo formou paušálov, kde predstavuje kalkulovaná výška úhrady pacienta za prepravu sadzbu 0,39€ za 1 km jazdy. Prvá hodina čakania na pacienta je bezplatne, každá ďalšia započatá hodina je spoplatnená sadzbou 3€. V prípade obojsmernej cesty počas jedného dňa (teda čakania vozidla na pacienta) sa poskytuje na spiatočnú cestu zľava vo výške 50% zo sadzby za 1km.

Príklad: Pri jazde na vzdialenosť 100 km zaplatí pacient za jazdu do miesta lekárskeho úkonu 39€, spiatočná jazda bude účtovaná v sume 19,50€, spolu za jazdu zaplatí 58,50€.

Prepravu je vhodné objednávať aspoň deň vopred, v prípade potreby je však možné objednávať aj v deň prepravy, avšak príchod vozidla je závislý od predošlých objednávok. Úhrada za prepravu sa platí v hotovostí po jej vykonaní do rúk šoféra vozidla. Prepravovaná osoba dostane doklad z registračnej pokladne o vykonaní úhrady za prepravu. Prijatá objednávka sa potvrdzuje zaslaním SMS správy, ktorú musí pacient potvrdiť svojím súhlasom, zaslaním spiatočnej SMS vo formáte Áno . V SMS správe dostáva pacient zároveň predbežnú kalkuláciu ceny za požadovanú prepravu.

Preprava sa objednáva na tel.číslach:0950/431-488,0948 913-937

alebo e-mailom: krupincan@icloud.com

Veríme, že vás naša služba zaujme a radi ju využijete.

____________________________________________________________________________________________________________

Upozornenie!

Od začiatku roku 2018 sa hromadia anonymné udania na občanov obce vzhľadom vývozu septikov, adresované na ministerstvo životného prostredia do Bratislavy.

Kontrola chodí z okresného úradu životného prostredia a vzhľadom k tomu upozorňujeme občanov, aby si uschovávali doklad o zaplatení za vývoz splaškových vôd, ktorý je potrebný preukázať pri kontrole.   

__________________________________________________________________________________________________________

Oznam:

Oznamujeme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu, ktorý je vo vlastníctve Obce Rykynčice, že rozhodnutím č. 0546/2017/V-PC zo dňa 27.02.2017 schválil úrad pre reguláciu sieťových odvetví od 01.01.2017 do 31.12.2021 maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom :  0,7043 €/m3

Upozornenie

Detské ihrisko je určené pre deti od 3 - 12 rokov. Vstup na detské ihrisko majú len deti so sprievodom, osobou staršou ako 18 rokov.

Za deti na ihrisku je zodpovedná výhradne osoba, ktorá ich sprevádza. Deťom bez sprievodnej osoby nebude umožnený vstup na ihrisko. Za prípadný úraz, ktorý bol spôsobený nezodpovedným a nebezpečným správaním zodpovedá  sprevádzajúca osoba.  Vstup na ihrisko je výhradne na vlastnú zodpovednosť.

                                                           

    Pozvánka do priestorov obecnej knižnice

               Obecná knižnica Rykynčice

Vás pozýva do priestorov knižnice, kde si môžete vybrať z ponuky kníh slovenskej a svetovej literatúry. Okrem klasickej literatúry si tu nájdete romantické, historické, dobrodružné romány, detektívky, žiaci a študenti diela, ktoré sú súčasťou povinného čítania, mladších čitateľov potešia knihy o zvieratkách, či rozprávkové príbehy našich aj svetových autorov. Ako aj náučnú literatúru pre dospelých i pre deti.

Členské na kalendárny rok pre deti, mládež a dospelých je zdarma!

Srdečne Vás pozývame na návštevu každú stredu od 13:00 do 15:00 hod. Po dohode s knihovníčkou si môžete knihy požičať aj mimo tohto času.

Tešíme sa na Vašu návštevu

Dôvody, prečo začať čítať:

1.     dôvod: - Predchádzate poruche pamäti

2.     dôvod – Prispieva to k Vášmu spoločenskému správaniu

3.     dôvod – Oddýchnete si a ešte sa aj zabavíte

4.     dôvod – Čítanie rozširuje slovník

OZNAM: 

Na podstránke " Projekt" je zverejnený projekt Rykynčice- protipovodňové opatrenia na toku Krupinica, ktorý vypracoval  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Banská Bystrica. 

Ing. Ivan Palarik - odpovede na pripomienky občanov.

Oznam :

Vývoz odpadových vôd do ČOV z obce Rykynčice:

Cenová ponuka: Ján Spevár, Osloboditeľov 329/18, 935 02 Žemberovce

 Cena za 1km jazdy cisternou                           1,20 €

 Cena za prácu                                                10,00 €

Spracovanie odpad. vody                                podľa cenníka ČOV

Nástup na prácu je do 2 pracovných dní od telefonického nahlásenia:  mob.0903944126, 0902299877

Obecný úrad Hontianske Nemce: nahlásiť na obecný úrad Rykynčice.

Termín odvozu separovaného odpadu (plastov) v roku 2018:                      

 19.01.2018     13.07.2018     
 16.02.2018  17.08.2018
 16.03.2018  14.09.2018
 20.04.2018  12.10.2018
 11.05.2018  16.11.2018
 15.06.2018  14.12.2018

                               

Termíny odvozu komunálneho odpadu 10 - 12 mesiac 2018:

 08. októbra 2018  10. decembra  2018
 29. októbra 2018  31. decembra 2018
 17. novembra 2018

      


Dôležité telefónne čísla

tiesňové volanie 112
prvá pomoc - záchranná služba 155
polícia 158
požiarna záchranná služba 150
cestná záchranná služba 18 154
letecká záchranná služba 18 155
horská záchranná služba 18 300
vyslobodzovanie a odťahovanie vozidiel  18 777
havarijná služba 123
detská linka záchrany UNICEF 0800112112
info asistent 12 111
informácie o telefónnych číslach v SR 1181
presný čas 12 110
hlásenie porúch - elektrina 0800 111 567
hlásenie porúch - plyn 0800 121 333
hlásenie porúch - voda 0800 111 727
hlásenie porúch - pevná linka 12129

                     


Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa