Profil verejného obstarávania

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Verejný obstarávateľ: Obec Rykynčice

Sídlo: 962 55 Rykynčice 60

Štatutárny zástupca: Eva Nemčovská, starostka obce


Obec Rykynčice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Obec Rykynčice vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.


Smernica pre verejné obstarávanie

Finančné limity

Podlimitné zákazky od 1.7.2013

Nadlimitné zákazky od 1.7.2013

  Zákazky podľa §9 ods.9 ZVO od.1.7.2013

  zoznam dokumentov Zákaziek podľa §9 ods.9 ZVO od.1.7.2013 zverejnenie 4.3.2016

  Súhrnné správy o VO

  Archív verejných obstarávaní

   Zastupiteľstvo

    Úradné hodiny

    Pondelok: 8:00 - 14:00
    Utorok: 8:00 - 14:00
    Streda: 8:00 - 14:00
    Štvrtok: 8:00 - 14:00
    Piatok: 8:00 - 12:00

    Fotogaléria

    Kalendár

    Anketa

    Používate internet: