Obec Rykynčice rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Úradná tabuľa

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

 09.07.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice

I. VYHLASUJE

V zmysle §18a zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania a podmienky voľby hlavného kontrolóra obce Rykynčice.

Voľba sa uskutoční dňa 28.8.2019 v priestoroch Obecného úradu v Rykynčiciach.

II. URČUJE

1. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra

a) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

b) ďalšie podmienky:

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy

- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

- reprezentatívne vystupovanie

- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)

- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

- flexibilnosť

2. Náležitosti písomnej prihlášky

- osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón)

- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- štruktúrovaný profesijný životopis

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke, označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ zašlú na adresu Obecný úrad Rykynčice, 962 55 Rykynčice 60 najneskôr do 13.8.2019, t.j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na Obecný úrad v Rykynčiciach, alebo dátum doručenia podľa pošty.

3. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 29.8.2019.

4. Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na úväzok: 0,07

III. SCHVAĽUJE

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra

1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra

- verejným hlasovaním

2. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Rykynčice. Obecné zastupiteľstvo otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 20.8.2019. Uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky bude Obecným úradom v Rykynčiciach zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred konaním voľby.

3. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v Rykynčiciach v časovom rozsahu maximálne 5 minút, kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

4. Po prezentácii všetkých kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu za každého kandidáta postupne. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

IV. UKLADÁ OBECNÉMU ÚRADU

1. Zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote.

2. Zabezpečiť zverejnenie Výsledkov voľby hlavného kontrolóra obce Rykynčice na úradnej tabuli a webovom sídle obce.

V Rykynčiach dňa 8.7.2019

                                                                                                        Eva Nemčovská

                                                                                                         starostka obce


Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa