Zmenšiť textZväčšiť text

Kultúra

Horné Rykynčice sú rodiskom a v minulosti boli pôsobiskom viacerých významných osobností spoločenského a kultúrneho života Slovákov.

Osobnosti obce

Pavol Jánovský: ( 1742 – 1794 ), učiteľ, ľudovýchovný  pracovník. Je autorom satirických básní a návodov na opatrovanie včiel, napísal latinský spis Liber memorialis ( uložené v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti ).
Samuel Rafanides: ( 1772 – 1823 ), ev. kňaz
Karol Rafanides: ( 1814 – 1886 ), hudobný skladateľ, autor melódií k vlasteneckým piesňam a niekoľkých kompozícií pre klavír ( Nitra milá Nitra,..) Zložil cirkevný chorál Add,uram,azigazságnsk (1861). Hudobnou tvorbou patril ku skladateľom ľudovovýchovného zamerania. Knižne vydal Lutherov životopis ( Život Dr. Martina Luthera ku potřebě evanjelického lidu, 1885)
Jozef Matuška: (1795 – 1851 ), ev. kňaz, ovocinár.Napísal publikáciu o pestovaní ovocných stromov. Bol zvolený za prisediaceho do hontianskej stolice.
Ján Krstiteľ Valuš: ( 1853 – 1877 ), ostrihomský seminarista, publicista, ľudový liečiteľ a buditeľ.Vydal niekoľko popularizačných brožúr s náboženským obsahom. Uverejnil sériu reportáži a zaujímavostí, väčšinou s mravoučnou, náboženskou alebo protialkoholickou pointou.
Ján Alexander Rotarides: ( 1822 – 1900 ) učiteľ, básnik, učiteľ a revolucionár. Venoval sa zbieraniu ľudových piesní z krupinskej oblasti.
Michal Semian: ( 1826 – 1893 ) ev. kňaz
Karol Krupec: ( 1825 – 1861 ) ev. kňaz
Štefan Krupec: ( 1858 – 1926 ) ev. kňaz, náboženský spisovateľ. Od roku 1895 pôsobil ako evanjelický farár v Dvornikoch, kde 3.júna 1926 zomrel. Bol autorom viacerých náboženských a cirkevno - historických prác.
Ján Petrík : Bol richtárom v Horných Rykynčiciach v meruôsmych rokoch a prispievateľom do Slovenských národných novín


Iní významní obyvatelia obce

Augustín Varga: ( 1913 – 1968 ) pedagóg. Bol autorom monografickej práce o všeobecných zásadách organizácie a riadenia školy.
Organizácia a riadenie školy Vývin školstva v Nemecku

Doc., RNDr. Jozef Fraňo: ( 1916 – 1987 ) geograf, vysokoškolský učiteľ. Bol autorom učebníc pre základné a stredné školy, učebných textov pre vysoké školy z geografie, geológie, didaktiky geológie a literatúry pre mládež.
Autor kníh pre deti a mládež:
V džungli striehne had
Zem zostúpila z trónu
Múdry Matej alebo
Rozprávanie o Matejovi
Belovi a jeho dobe

Bohuslav Tablic: ( 1769 – 1823 ) ev. kňaz, spisovateľ, básnik a prekladateľ, literárny historik
Autor kníh:
Poezye
Paměti česko-slovenských básnířuv aneb veršovcuv
Anglické múzy v česko-slovenském oděvu

Dr. Milan Odran
( nar. 1937 v Horných  Rykynčiciach )  slavista a orientalista, historik, prekladateľ, žurnalista a dramaturg. Absolvent sofijskej  univerzity, autor Učebných textov z jazyka bulharského, zostavovateľ Slovensko-bulharského  a bulharsko-slovenského turistického slovníka. V r. 2008 vydal básnickú zbierku pod názvom Piesne o láske. Prekladal starých perzských a tureckých autorov. Na orientálnu tematiku rozprávok napísal vyše desať rozhla sových hier pre deti a mládež.

Dňa 19.5.2011 pokrstil Dr. Milan Odran v Krajskej knižnici vo Zvolen svoju ďalšiu básnickú zbierku pod názvom "Slovensko v nervóznom svete". Krstnými rodičmi sú Eva Nemčovská, starostka obce Rykynčice a Anton Faraga, poslanec OZ Rykynčice.  Úvodná báseň tejto zbierky s názvom "Vyznanie rodnej doline" hovorí o vzťahu spisovateľa k svojmu rodisku.

Vyznanie rodnej doline

Zelené more kvetmi prešívané,
kukučky svorne jar ohlasujú,
všade panujú krásy nevídané -
pred mojím zrakom víly tancujú...

Chcem sa objímať s krásnou nádherou,
kľaknúť si zbožne aj na kolená -
pre mňa vždy bude láskou plamennou,
len či ostane vždy tak zelená???

Je veľa ľudí, čo krásu neznajú,
chodia sťa diviak medzi perlami,
iba bohatstvo besne zhŕňajú -
a lúče slnka zhasnú nad nami...

Potom Ťa stratím, i ja nebudem,
tí, čo sem prídu, budú už slepí,
nebudú cítiť, či je noc, či deň -
a slávik v máji nikdy nevzletí...

Divadelná a osvetová činnosť

O prvom divadelnom predstavení sa zachoval zápis z roku 1927. Usporiadal ho výpomocný učiteľ Koloman Tóth, ktorý na tunajšej škole pôsobil len krátko. divadelnému predstaveniu predchádzal prvý majáles, ktorý sa konal v roku 1926 a neskôr už mal svoju tradíciu každý rok. kedže ani jedn aobec nemala svoj kultúrny stánok, kultúrne podujatia sa konávali v rôznych priestoroch a to najmä v škole, ale neskôr aj v družstevných garážoch.